EESTI TAKSIDE KLUBI PÕHIKIRI
 
I.MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSE EESMÄRK
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimeks on EESTI TAKSIDE KLUBI.
1.2. Ühingu asukoht on Eesti vabariik.
1.3. Ühingu tegevuse eesmärgiks on taksidega seotud harrastustegevuse, loomade kaitse ja ökoloogilise elustiili propageerimine.
Oma tegevuses ühendab Eesti Takside Klubi takside omanikke, loob sidemeid analoogiliste organisatsioonidega, korraldab üritusi. Eesti Takside Klubi on Eesti Kennelliidu liige.
 
II.ÕIGUSLIK SEISUND
2.1. Ühing on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, asutajaliikmete vahelistest lepingutest ning Rahvusvahelise Künoloogia ja Eesti Kennelliidu otsustest.
2.2. Ühing vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. Ühingu liige ei vastuta Ühingu kohustuste eest.
2.3. Ühingul on õigus teha kõiki tehinguid, mis seonduvad Ühingu eesmärgiga ja mis otseselt või kaudselt on vajalikud Ühingule.
2.4. ühingu tulu võib kasutada üksnes Ühingu eesmärkide saavutamiseks.Ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.
2.5. Ühingul on oma nimetusega pitsat.
 
III.ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.
3.2. Ühingusse kuulumine on vabatahtlik.
3.3. Ühingu liikmeks saadakse Ühingu asutamiskoosolekul.Ühingu asutamise poolt hääletades selleks asutamiskoosolekule esitatud kirjaliku avalduse alusel.
3.4. Ühingu liikmeks pärast Ühingu asutamist võetakse kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega seaduses ettenähtud korras.
3.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhatuse otsusega seaduses sätestatud korras, kusjuures keeldumise otsus peab sisaldama liikmeks vastuvõtmisest keeldumise põhjuse.
3.6. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib edasi kaevata üldkoosolekule.
3.7. Liikmelisust Ühingus ja liikme õiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppetamisemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
3.8. Ühingu liikmel on õigus:
       1).osa võtta Ühingu üldkoosolekust;
       2).valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
       3).saada teavet Ühingu tegevuse tulemuste kohta ning tutvuda põhjendatud huvi korral Ühingu dokumentatsiooniga;
       4).osaleda Ühingu poolt korraldatavatel (ka koos Ühingu liikme perekonnaliikmetega);
       5).astuda Ühingust välja;
3.9. Ühingu liige peab:
       1).täitma käesolevast põhikirjast ja seadusandlusest tulenevaid kohustusi ning Ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
       2).tasuma sisseastumismaksu ja iga-aastast osamaksu;
3.10. Ühingu liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda seaduses sätestatud korras.
3.11. Ühingu liikme võib juhatuse otsusega Ühingust välja arvata juhul, kui ta ei täida Ühingu põhikirja sätteid või kahjustab Ühingut olulisel määral.
3.12. Ühingu liige loetakse Ühingust väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates.

IV. ÜHINGU VARA JA OSAMAKS
4.1. Ühingu vara tekib tema liikmete sisseastumismaksudest, aastamaksudest ja muudest maksetest, riigi ja kohaliku omavalitsuse ajandusabist ning muudest laekumistest.
4.2. Ühingu liikme osamaksu suuruse määrab juhatus.
4.3. sisseastumis- ja aastamakse ühingu liikmetele ei tagastata.
 
V. ÜLDKOOSOLEK
5.1. Liikmete üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan.
5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele või vähemalt kord aastas.
5.3. Üldkoosolek otsustab juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu, nende tasustamise
alused ja korra, samuti valib juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.
5.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
       1).põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
       2).tegevuse eesmärgi muutmine;
       3).juhatuse liikmete määramine;
       4).juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
       5).revisjoni valimine;
5.5. Üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teatab juhatus ette vähemalt 30 päeva.
5.6. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel, kelleks võib olla ainult teine Ühingu liige.
5.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.Igal liikmel on üks hääl.
5.8. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik Ühingu liikmed.
5.9. Ühingu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
5.10. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.
5.11. Ühingu liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku
huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.12. Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Ühingu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel.
 
VI. JUHATUS
6.1. Juhatus on ühingu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
6.2. Juhatus võib olla üks kuni seitse liiget.
6.3. Juhatuse liikmed valib kaheks aastaks ja kutsub tagasi üldkoosolek.
6.4. Üldkoosoleku otsusel võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
6.5. Juhatuse pädevusse kuulub küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
6.6. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
6.7. Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu kokku üldkoosolekut vaatamata Ühingu liikmete kirjalikule nõudele, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.8. Juhatus peab Ühingu liikmete nimekirja, milles tuleb ära näidata liikmete nimed, iga liikme elukoht ja isikukood. Viimase puudumisel sünniküüpäev, kuu ja aasta.
6.9. Juhatuse liikmed peavad hoidma Ühingu ärisaladust.
6.10. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates
majandusaasta lõppemist koos revisjonikomisjoni arvamusega kinnitamiseks. majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
 
VII. ÜHINGU LÕPETAMINE
7.1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
7.2. Ühing lõpetatakse:
       1) üldkoosoleku otsusega;
       2) kohtuotsusega;
       3) kui Ühingusse on jäänud vähem kui kolm liiget;
       4) muudel seaduses sätestatud alustel;
 
VIII. ÜHINGU VARA JAOTUS ÜHINGU LÕPETAMISE KORRAL
8.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamisel selle liikmeks olnud isikute vahel.
 
IX. PÕHIKIRJA KEHTIVUS
9.1. Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 

Käesolev põhikiri on on kinnitatud
asutamislepinguga 18.10.1997.a.